Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BOJSZOWACHPowrót

Bojszowy 12.08.2004r.
OGŁOSZENIE NR A/1/2004

GMINA BOJSZOWY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BOJSZOWACH


1.Zamawiający: Gmina Bojszowy
Województwo: śląskie
Adres do korespondencji: ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
Telefony: 218-93-66, 218-90-72 Fax: 218-90-71
E-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
Strona internetowa: www.bojszowy.pl

2.Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Kompleksowe opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla hali widowiskowo-sportowej w Bojszowach obejmujące:
wykonanie projektu w branży:
- architektoniczno-budowlanej i zagospodarowania terenu
- projekt konstrukcyjny
- projekt instalacji wewnętrznych
* instalacja wodna (instalacja wody zimnej, cwu, cyrkulacja)
* instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
* instalacja CO
* instalacja elektryczna (gniazda, oświetlenie, zasilanie urządzeń)
* instalacja wentylacji i klimatyzacji
* instalacja łączności
-projekt sieci zewnętrznych
* przyłącze kanalizacji deszczowej
* przyłącze kanalizacji sanitarnej (podciśnieniowe)
* odwodnienie parkingu z zespołem urządzeń podczyszczających
* przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej
* przebudowy istniejącej napowietrznej sieci energetycznej
- projekt dróg i ukształtowania terenu, z organizacją ruchu
- uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do otrzymania uzgodnienia na budowę.
- sporządzenie przedmiarów robót dla wszystkich opracowań projektowych.
- sporządzenie wycen robót realizowanych w oparciu o przedmiot zamówienia, zgodnie z zasadami opracowywania kosztorysu inwestorskiego.


3.Termin wykonania zamówienia - trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

4.Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.
4.1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4.3.Wymagane wadium – 5.000 PLN
4.4.Warunki uczestnictwa: spełnianie wymogów ekonomicznych, finansowych i technicznych określonych w specyfikacji oraz doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień.

5.Kryteria oceny ofert
5.1.Cena – 70%
5.2.Atrakcyjność rozwiązań funkcjonalnych i architektoniczno-urbanistycznych – 30%.

6.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena specyfikacji 50PLN. Specyfikacja dostępna pod adresem Zamawiającego. Zamówienia można składać bezpośrednio, pisemnie lub drogą elektroniczną po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Bojszowy nr 89843500040000000061290001 w Banku Spółdzielczym w Tychach lub w kasie w siedzibie Zamawiającego.

7..Termin składania ofert – do 31.08.2004r. do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

8.Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

9.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.08.2004r. godzina 14:30 w siedzibie Zamawiającego.

10.Informacji w sprawie zamówienia udziela Kierownik Referatu Architektury - Józef Drab w godzinach pracy Urzędu Gminy pokój nr 6, telefon:218-93-66 wew. 116.Data publikacji: 2004-08-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 183.610 PLN brutto
Cena najdrozszej: -


ATELIER Sp. z o.o
ul. Barbary 21
Katowice

cena: 183.610 PLN brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl