Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni chodnika w ul. Jana Wiktora w Szczawnicy.Powrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na
„ Wymianę nawierzchni chodnika w ul. Jana Wiktora w Szczawnicy”

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 30 wrze¶nia 2004r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 26.08. 2004 roku do godziny 9-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman TrojnarskiData publikacji: 2004-08-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: jedn±
Odrzucono ofert: jedn±
Cena najtanszej: nie dotyczy
Cena najdrozszej: nie dotyczy


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103,
tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn : wymiana nawierzchni chodnika w ul. Jana Wiktora w Szczawnicy

w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 09.08.08. 2004 r

Złożono jedn± ofertę - cena oferty przewyższa kwotę jak± zamawiaj±cy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono – cena oferty przewyższa kwotę jak± zamawiaj±cy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl