Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na ¶wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy Powrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg na „ ¦wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci z terenu Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy w okresie
od 01 wrze¶nia 2004 r do 24 czerwca 2005 r
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.17 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Pani Anna Hurkała tel. (018) 2622203 wew.37
Termin wykonania zamówienia : od 01.09. 2004r do 24.06.2005 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 25.08.2004 roku do godziny 9-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2004-08-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


Nr. ZP-12/2004
Nazwa sprawy:¶wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci
z Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103 – tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski


informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
¦wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci z Jaworek, Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy.
w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 09.08..08. 2004 r


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono – nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


Nr. ZP-12/2004
Nazwa sprawy:¶wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci
z Jaworek,Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103 – tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski


informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
¦wiadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci z Jaworek, Szachtowej,Sewerynówki do Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy.
w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 09.08..08. 2004 r


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono – nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl