Portal Niedziela - 16 stycznia 2022 Mascelego, Walerii, Włodzimierza     "Kto¶, kto sam serca w sobie nie pielęgnował, na próżno będzie o nie kołatał u innych" - Gabriela Zapolska
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie sieci wodoci±gowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 225/11, 225/21, 211/14, 211/24 w obrębie wsi CzernicaPowrót

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 paĽdziernika 2004r.
2. SWIZ / koszt 10.00 zł netto/ można odebrać w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3/ pokój nr 28/ w godz. 9.00-14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
3.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Marian Zara¶ / pokój nr 24/ tel. 318-01-77 wew. 24 w Urzędzie Gminy w Czernicy / w godz. 9.00-14.00 /
4. W przetargu mog± brać udział Wykonawcy, którzy:
a/ spełniaj± warunki wynikaj±ce z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych / Dz. U Nr 19, poz. 177 /
b/ spełniaj± wymagania okre¶lone w SIWZ
c/ wnios± wadium w wysoko¶ci 2 000 zł
5. Miejsce i termin składania ofert: Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie
do dnia 03.09.2004r. godz. 10.00
6. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala nr 19,
dnia 03.09.2004r. o godz. 10.10
7. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej
8. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty czę¶ciowej
9. Kryteria oceny ofert - cena 100%
10. Termin zwi±zania z ofert± wynosi 30 dni.Data publikacji: 2004-08-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl