Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ukończenie budowy szkoły podstawowej w ZwonowicachPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci powyżej 60 000 Euro


Gmina Lyski, 44295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¶l±skie, pow. rybnicki, tel. 0-32 4300401, fax. 0-32 4300031, lyski.ug@pro.onet.pl, e-mail: www.lyski.iap.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Ukończenie budowy szkoły Podstawowej w Zwonowicach. (PKWiU: 45.21.1)

Miejsce realizacji: sołectwo Zwonowice gmina Lyski.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Przedmiotem zamówienia s± roboty budowlane obejmuj±ce ukończenie budowy szkoły podstawowej w Zwonowicach.

W podstawowy zakres robót wchodz± m.in.:
•roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne
•kotłownia c.o. i c.w.u na paliwo stałe
•wewnętrzna instalacja c.o.
•wentylacja mechaniczna wywiewna
•instalacja elektryczna i sterowanie kotłowni
•instalacja wod.- kan.
•instalacja elektryczna
•odwodnienie terenu
•¶mietnik
•szambo
•drogi i parkingi
•ogrodzenie


Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: zgodnie z SIWZ

PKWiU: 45.21.1

Termin realizacji (wymagany): do dnia 31.07.2005 r. w tym do dnia 15.12.2004 r. konieczna jest realizacja robót na warto¶ć nie mniejsz± niż 1.170.000zł

Termin realizacji (pozadany): do dnia 31.07.2005 r. w tym do dnia 15.12.2004 r. konieczna jest realizacjaq robót na warto¶ć nie mniejsz± niż 1.170.000zł

Wadium: 20.000zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pokój nr 17 /I piętro/
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 30,50zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Beata Dronszczyk, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, tel.: 0-32 4300401 wew. 117, lok.: pokój nr 117, w godz.: 08:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pokój nr 12 /I piętro/.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-10-05 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-10-05 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. pokój nr 1 /parter/.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
spełniaj±cy warunki SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-08-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl