Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomo¶ci w Kamieńcu Z±bkowickimPowrót

Kamieniec Z±bkowicki,. 02-08- 2004 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Kamieniec Z±bkowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomo¶ci niezabudowanej położonej w Kamieńcu Z±bkowickim na Osiedlu Bolesława Krzywoustego w granicach działki nr 495/36 o pow. 0,0450 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr Kw- 42 754.
Przeznaczenie w planie : brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Z±bkowicki : teren przeznaczony na cele mieszkaniowo -usługowe”

Cena wywoławcza nieruchomo¶ci wynosi – 9.525 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dwadzie¶cia pięć złotych).
Do ceny nieruchomo¶ci doliczony będzie podatek VAT 22 % .
Minimalne post±pienie – 100,00 zł
Wpłata wadium – 960,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2004 r. o godz. 11°° w siedzibie
Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim ul. Z±bkowicka 26, pokój nr 13

Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce )
w wysoko¶ci 960,00 zł (słownie: dziewięćset sze¶ćdziesi±t złotych), na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim : BS Z±bkowice ¦l. O/Kamieniec 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 nie póĽniej niż do dnia 16 sierpnia 2004 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomo¶ci , za¶ pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie póĽniej niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy , jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomo¶ci .
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat s±dowych.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim ul. Z±bkowicka 26, pokój nr 11, tel. 074/8162- 016 lub 074/8162-029.
Wójt Gminy Kamieniec Z±bkowicki Zdzisław Fleszar


Data publikacji: 2004-08-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl