Portal Wtorek - 4 pazdziernika 2022 Edwina, Rosławy, Rozalii     "Kiedy wszyscy zdołają ujrzeć piękno życia, wtedy po raz pierwszy cały świat będzie szczęliwy" - Stratis Myrivilis
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu ZąbkowickimPowrót

Kamieniec Ząbkowicki,. 02-08- 2004 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbkowickim na Osiedlu Bolesława Chrobrego w granicach działki nr 986 o pow. 0,0775 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr Kw-53 863.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Przeznaczenie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki : teren przeznaczony na cele mieszkaniowo -usługowe”

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 23.920 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).
Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT 22 % .
Minimalne postąpienie – 240,00 zł
Wpłata wadium – 2.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2004 r. o godz. 10°° w siedzibie
Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce )
w wysokości 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych), płatne na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 nie później niż do dnia 20 sierpnia 2004 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy , jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomości .
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.
Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11, tel. 074/8162- 016 lub 074/8162-029.
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Zdzisław Fleszar


Data publikacji: 2004-08-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl