Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do budynku Domu Ludowego w HarmężachPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do budynku Domu Ludowego w Harmężach.

Miejsce realizacji: Harmęże

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Termin wykonania zamówienia: 1 miesi±c od daty udzielenia zamówienia

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, czę¶ciowych, równoważnych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -95 %
Okres gwarancji - 5%

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bezpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami s±:
1. w zakresie proceduralnym i merytorycznym - inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert uplywa dnia 2004-08-23 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-08-23 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniaj±cych warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: '
Odrzucono ofert: '
Cena najtanszej: '
Cena najdrozszej: '


Wybrano ofertę:
OKNA PCV-AL ROBSTAN
ul. Kolbego 15
32 - 600 O¶więcim

Cena oferty: 77.4673,15


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl