Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych przyłączy domowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w sołectwie HarmężePowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych przyłączy domowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w soęłctwie Harmęże.

Miejsce realizacji: Harmęże

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy, a w przypadkach konieczności uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dwa miesiące od jej otrzymania

Termin związania ofertą: 30 dni

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bezpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami są:
1. w zakresie proceduralnym merytorycznym - inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

2. w zakresie merytorycznym - podinspektor mgr inż. DARIUSZ URBANEK, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 26.

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert uplywa dnia 2004-08-20 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-08-20 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2004-08-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informujemy, iż na podsawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonanie pojektów budowalnych, wykonawczych przyłaczy domowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harmęże.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl