Portal Piatek - 7 pazdziernika 2022 Krystyna, Marii, Marka     "Chcecie być szczęśliwi przez chwilę? Zemścijcie się. Chcecie być szczęśliwi na zawsze? Przebaczcie." - Henry Lacordaire
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej dla obszaru ul.Pod Sadami Powrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej dla obszaru ul.Pod Sadami
( 10 ha) w Szczawnicy
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiającego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyjątkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatność za specyfikację nie będzie pobierana.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 30 listopada 2004r
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 23.08.2004 roku do godziny 9,30.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiającego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 02.08.04r mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2004-08-04

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: dwie
Odrzucono ofert: jedną
Cena najtanszej: z VAT – 14.800,00 zł
Cena najdrozszej: z VAT – 28.060,00 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103 tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej dla obszaru ul. Pod Sadami ( 10 ha) w Szczawnicy w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 02.08. 2004 r. złożone zostały 2 oferty , z czego odrzucono bez rozpatrywania 1 ofertę

Wynagrodzenia podane w ofertach wynosiły:

Najniższe wynagrodzenie z VAT – 14.800,00 zł
Najwyższe wynagrodzenie z VAT – 28.060,00 zł


WYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy: PRO-SAN-INSTAL mgr inż. Jan Mań

Adres Firmy: 32 – 120 Nowe Brzesko ul. Krakowska 8

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 14.800,00 zł
Słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych
W tym podatek VAT: 2.668,85 zł
Słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem zł 85/100 zł


Wywieszono – wysłano dnia , 23.08.2004 r
W/K © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl