Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchniPowrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na
A. wykonanie nawierzchni ul.Sopotnicka ( stara droga)
B. wykonanie nawierzchni ul. Kunie

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 30 wrze¶nia 2004r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 23.08. 2004 roku do godziny 10-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2004 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 03.08.04r mgr Roman Trojnarski
Data publikacji: 2004-08-04

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: nie złożono żadnej oferty.
Odrzucono ofert: nie dotyczy
Cena najtanszej: nie dotyczy
Cena najdrozszej: nie dotyczyOGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Miasto Szczawnica 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103 tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski

Informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
A- wykonanie nawierzchni ulicy Sopotnicka ( stara droga)
B- wykonanie nawierzchni ul. Kunie
w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 03.08. 2004 r
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono – nie złożono żadnej oferty.


Wywieszono – wysłano dnia , 23.08.2004 r
Zdjęto dnia ................2004 r

W/K © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl