Portal Sobota - 18 wrzesnia 2021 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi gminnej Popardówka w miejscowości LibrantowaPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą

„Remont drogi gminnej Popardówka w miejscowości Librantowa”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia wariantowego.

Termin realizacji zamówienia publicznego :
 rozpoczęcie robót budowlanych - 1 dzień po podpisaniu umowy,
 zakończenie robót budowlanych - 30 dni po podpisaniu umowy.

Wadium – nie jest wymagane.
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 pkt

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 11.
Osobą uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Sławomir Kocjan – Urząd Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 11. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 0 PLN .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia 19 sierpnia 2004 r. do godz. 930.

Termin związania z ofertą 30 dni
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 (parter) w dniu 19 sierpnia 2004 roku , o godz. 10.00 .

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
 określone w art. 22 ust. 1oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Data publikacji: 2004-08-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl