Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami 236/89, 236/88 położonych w ZaborzuPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 236/89 o pow. 17500 m2 oraz nr 236/88 o pow. 1900 m2
, położonej w Zaborzu przy ulicy Jezioro oraz drodze krajowej nr 44 ( relacji Tychy – Oświęcim – Zator ), wpisanej w KW 28 862 jako własność Gminy Oświęcim. Zjazd do nieruchomości z ulicy Jezioro.

Cena wywoławcza 568 420,- zł

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości wyznaczono tereny działalności gospodarczej z przeznaczeniem podstawowym: budowa obiektów kubaturowych związanych z funkcjami handlowymi.

Przystępujący do rokowań mają obowiązek złożenia pisemnych ofert w terminie do dnia 16 sierpnia 2004r. do godz. 15-tej, w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 w sekretariacie ( II piętro ) .

Oferenci przystępujący do rokowań winni uiścić zabezpieczenie w wysokości 30 000,-zł :
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, PKO Bank Polski S.A. Oddział Oświęcim nr rachunku:
89 1020 2384 0000 9102 0011 3894.
- gotówką na wskazane powyżej konto w kasie Urzędu Gminy ul. Zamkowa 12

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Zwycięzcę zostanie zaliczone w poczet ceny nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie przystąpienie Zwycięzcy do umowy notarialnej nabycia nieruchomości powoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.

Oferta złożona przez Oferenta winna zawierać propozycję ceny , informację o Oferencie oraz uproszczony opis sposobu zagospodarowania nieruchomości, potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia.
W I etapie Komisja zapoznaje się ze złożonymi ofertami. Rozpatrywanie ofert odbywa się bez udziału oferentów.
II etap tj. rokowania indywidualne odbędą się w terminie 7 dni od przekazania zaproszeń indywidualnych, tego samego dnia ze wszystkimi oferentami ( indywidualnie) w takiej kolejności w jakiej zostały złożone oferty.

Komisja wyłoni Zwycięzcę i sporządzi protokół z rokowań.
Termin podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, w ciągu 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Cała wynegocjowana kwota musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Oświęcim, podane powyżej, najpóźniej do dnia podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Z uzasadnionej przyczyny rokowania mogą zostać odwołane.

Szczegółowe informacje w sprawie rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel.(33) 842-45-52 wew. 35. W pok.13 można zapoznać się z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2004-08-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl