Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rajsku, ul. PszczyńskaPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 133/61 o pow. 7709 m2 zabudowanej budynkiem parterowym o pow. użytkowej 392 m2 , położonej w Rajsku przy ulicy Pszczyńskiej , wpisanej w KW 29 634 jako własność Gminy Oświęcim

Cena wywoławcza 135.600,- zł

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości wyznaczono tereny działalności gospodarczej związanej z usługami handlu, rzemiosła i gastronomii.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2004r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

Osoby przystępujące do przetargu winny uiścić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 03.09.2004r.:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, PKO Bank Polski S.A. Oddział Oświęcim nr rachunku: 89 1020 2384 0000 9102 0011 3894.
- gotówką na wskazane powyżej konto lub w kasie Urzędu Gminy ul. Zamkowa 12 (I piętro )

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 1 miesiąca przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. (33) 842-45-52 wew. 35.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2004-08-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Przetarg przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 10/2003 z dnia 04.04.2003r.

1. Sroka Alicja - przewodniczący
2. Grzebinoga Agata – z-ca przewodniczącego
3. Kolasa Grażyna - członek
4. Jasiewicz Joanna - członek
5. Urbanek Dariusz - członek

Przetarg przeprowadzono w dniu 07 września 2004r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12.

Przetargiem objęto nieruchomość oznaczoną działką nr 133/61 o pow. 7709 m2
zabudowaną budynkiem parterowym ( stara szkoła ) o powierzchni użytkowej 392 m2, położoną w Rajsku przy ulicy Pszczyńskiej, wpisaną w KW 29 634 jako własność gminy Oświęcim.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości wyznaczono tereny działalności gospodarczej związanej z usługami handlu, rzemiosła i gastronomii.

Cena wywoławcza : 135.600,- zł

Wadium ustalono w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 6.780,- zł

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika:
1. P. Adamus Paweł zam. 32-600 Oświęcim

Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej tj. kwotę: 1.356,-zł / słownie: jedentysiąctrzystapięćdziesiątsześć /

W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 137.000,- zł ( słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) zaoferowaną przez: P. Pawła Adamusa i ogłoszono, że P. Paweł Adamus zam. Oświęcim został nabywcą działki nr 133/61 w Rajsku.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl