Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 802/1, 802/9 w BrzezincePowrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzezince przy ulicy Leśnej wpisanych w KW 29 841 jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonych działkami :

1. nr 802/1 o pow. 812 m2 , cena wywoławcza: 9.900,- zł
8. nr 802/9 o pow. 744 m2 , cena wywoławcza: 9.100,- zł

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2004r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

Osoby przystępujące do przetargu winny uiścić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej dla wybranej działki ( z określeniem nr działki na dowodzie wpłaty ) w terminie do dnia 03.09.2004r.:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, PKO Bank Polski S.A. Oddział Oświęcim nr rachunku:
89 1020 2384 0000 9102 0011 3894.
- gotówką na wskazane powyżej konto.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 1 miesiąca przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35. W pok. 13 można zapoznać się z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2004-08-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 10/2003 z dnia 04.04.2003r.

1. Sroka Alicja - przewodniczący
2. Grzebinoga Agata – z-ca przewodniczącego
3. Kolasa Grażyna - członek
4. Jasiewicz Joanna - członek
5. Urbanek Dariusz - członek

Informuje że przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 07.09.2004r na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 802/9 o pow. 744 m2 , położonej w Brzezince przy ulicy Leśnej wpisanej w KW 29 841 jako własność Gminy Oświęcim. - NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU z uwagi na brak oferentów.


Przetargiem objęto nieruchomość oznaczoną działką nr 802/1 o pow. 812 m2 położoną w Brzezince przy ulicy Leśnej, wpisaną w KW 29 841 jako własność Gminy Oświęcim.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza : 9.900,- zł
Wadium ustalono w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 495,- zł

Do przetargu na działkę opisaną w § 3 położoną w Brzezince dopuszczono 1
uczestnika:

1. P. Saternus Zofia zam. Oświęcim

Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej tj. kwotę: 99,-zł / słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć /

W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 10.000,- zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) zaoferowaną przez: P. Saternus Zofię i ogłoszono, że P. Zofia Saternus zam. Oświęcim została nabywcą działki nr 802/1 przy ulicy Leśnej w Brzezince.

Przewodniczący Komisji
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl