Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dowóz uczniów na trasach:Klimkówka- Ubiad-Zespół Szkół w Wielogłowach -Klimkówka,Kurów-Zespół Szkół w Wielogłowach -Kurów,D±browa \Powrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla usługi o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO
przewidzianej do finansowania ze ¶rodków publicznych

Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ,,przetarg nieograniczony”
na
dowóz uczniów na trasach:
Klimkówka- Ubiad-Zespół Szkół w Wielogłowach -Klimkówka
Kurów-Zespół Szkół w Wielogłowach -Kurów
D±browa \"Góry\" -Zespół Szkół w Wielogłowach -D±browa \"Góry\"
Na¶ciszowa - Szkoła Podstawowa w Januszowej - Na¶ciszowa
Krasne Potockie – Chomranice Gimnazjum-Szkoła Podstawowa w Klęczanach (koło Domu Kultury w Klęczanach) -Chomranice – Krasne Potockie,
Trzetrzewina ,,Niwy” –Zadziele -Szkoła Podstawowa w Trzetrzewinie

Termin realizacji zamówienia publicznego : 1 wrze¶nia 2004 – 24 czerwca 2005 roku.

Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO nie jest wymagane wpłacenie (wniesienie) wadium.

Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest Pani Alicja Kochmańska – Urz±d Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2 – pokój nr 16 (I piętro), codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon/fax (0-18) 443-04-61. Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia – \"0\"

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi – postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem
preferencji krajowych.

Kryteria wyboru ofert:
- cena 100 pkt

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2, pokój nr 14 (I piętro)
do dnia 10 sierpnia 2004 roku, do godziny 12.30.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, nast±pi w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2,
pokój nr 9 (parter) w dniu 10 sierpnia 2004 roku o godzinie 13.00.
W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi:
- okre¶lone w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- prawo zamówień publicznych
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO Oferentom uczestnicz±cym w postępowaniu przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.



Data publikacji: 2004-07-28

Data publikacji: 2004-07-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl