Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na udzielenie kredytuPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na UDZIELENIE KREDYTU.

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Termin wykonania zamówienia: - REALIZACJA DO 31.12.2004, - SPŁATA KREDYTU DO 30.09.2007

Termin zwi±zania ofert±: 60 dni

Wadium: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysi±ce złotych)

Nie dopuszcza sie składania ofert częsciowych, wariantowych, równoważnych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków zamowienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego, II piętro, pokój 21 - koszt 30.50 zł brutto.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami s±:
1. w zakresie proceduralnym - inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

2. w zakresie merytorycznym - mgr JACEK SOBOŃ - Skarbnik Gminy , e-mail: finanse@oswiecim-gmina.pl, tel. 33 (prefix) 842-22-20.

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert uplywa dnia 2004-09-13 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-09-13 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniaj±cych warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2004-07-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: '
Odrzucono ofert: '
Cena najtanszej: '
Cena najdrozszej: '


Wybrano ofertę:

dla zadania: Udzielenie kredytu
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Kraków,
F/Bielsko-Biała
ul. Sixta 19
43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty: 339.352,74


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl