Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi gminnej ulica Chmielna w BojszowachPowrót

Bojszowy 23.07.2004r.


Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na: ”Remont drogi gminnej ulica Chmielna w Bojszowach ”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie) w siedzibie zamawiającego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokoje nr 5 lub 8.
3.Zamówienie obejmuje wykonanie robót głównych wymienionych niżej oraz robót towarzyszących zgodnie z uproszczoną dokumentacją i przedmiarem robót:
•korytowanie drogi, wjazdów i poszerzeń o głębokości 35 cm na powierzchni 1.751,9 m2 wraz z robotami towarzyszącymi,
•odwóz ziemi na odległość 2 km,
•wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grubość po zagęszczeniu 10cm, na pow. jw.
•wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 18cm, na pow. jw.
•wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - warstwa górna 8cm, na pow. jw.
•regulacja studzienek kanalizacyjnych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5.Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
6.Termin wykonania zamówienia – 30 dni kalendarzowych od momentu przekazania Wykonawcy
placu budowy.
7.Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy „Prawo zamówień
publicznych” (Dz.U. z 2004r, nr 19, poz.117).
8.Wadium nie będzie wymagane.
9.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do
dnia 10.08.2004r. do godz. 14.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2004r. o godz.14.20 w siedzibie zamawiającego.
12.Termin związania ofertą – 30 dni.

Data publikacji: 2004-07-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 49902,00 PLN netto
Cena najdrozszej: 74725,63 PLN netto


"Tyskie Drogi" Sp. z o.o.
ul. Urbanowicka 8
43-100 Tychy

cena: 49902,00 PLN netto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl