Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi gminnej ulica Graniczna w Bojszowach NowychPowrót

Bojszowy 23.07.2004r.

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:”Remont drogi gminnej ulica Graniczna w Bojszowach Nowych”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej przekazanie) w siedzibie zamawiającego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, pokoje nr 5 lub 8.
3.Zamówienie obejmuje wykonanie robót głównych wymienionych niżej oraz robót towarzyszących zgodnie z uproszczoną dokumentacją i przedmiarem robót:
•wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości średnio 4cm, na powierzchni 778,85m².
•wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) o grubości 4cm, na powierzchni 778,85m².
•korytowanie na poszerzeniu – głębokość 35cm, na powierzchni 107m².
•wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm, na powierzchni 116,1m².
•wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego warstwa dolna 15cm, na pow. jw.
•wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego warstwa górna 8cm, na pow. jw.
•zabudowa kratek ściekowych i przyłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej – 4szt.
•regulacja studzienek kanalizacyjnych (5szt), kratki ściekowej (1szt) i zasuwy wodociągowej (1szt).
4.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5.Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
6.Termin wykonania zamówienia – 30 dni kalendarzowych od momentu przekazania Wykonawcy
placu budowy.
7.Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy „Prawo zamówień
publicznych” (Dz.U. z 2004r, nr 19, poz.117).
8.Wadium nie będzie wymagane.
9.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do
dnia 10.08.2004r. do godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2004r. o godz.13.20 w siedzibie zamawiającego.
12.Termin związania ofertą – 30 dni.

Data publikacji: 2004-07-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 34454,32 PLN netto
Cena najdrozszej: 47691,75 PLN netto


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
ul. Bielska 34
43-200 Pszczyna

cena: 34454,32 PLN netto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl