Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej -I ETAPPowrót

341/P-07/2004
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej - I etap
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w BZP nr 120, poz. 34840 z dnia 21.07.2004r.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 wrze¶nia 2005r.
SIWZ / koszt 20.00 zł netto/ do nabycia w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 - pokój nr 28 w godz. 9.00-14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce i termin składania ofert: Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3/ pokój nr 28 / do dnia 10.09.2004r. do godz. 10.00
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urz±d Gminy Czernica/ pokój nr 19 / dnia 10.09.2004r. o godz. 10.10
Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej
Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty czę¶ciowej.
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Termin zwi±zania ofert± wynosi 60 dni.
W przetargu mog± brać udział Wykonawcy, którzy:
a/ spełniaj± warunki wynikaj±ce z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
b/ spełniaj± wymagania okre¶lone w SIWZ
c/ wnios± wadium w wysoko¶ci- 7000 zł
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- sprawy merytoryczne - Pan Piotr Golus / pokój nr 24/ tel. 071-318-01-77 wew. 24
- sprawy proceduralne -Pani Jadwiga Michalak / pokój nr 28/ tel. 071-318-01-77 wew. 26


Data publikacji: 2004-07-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl