Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta SzczawnicaPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na „ Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Szczawnica”

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : od 01.11.2004 – 31.03.2005r ;01.11.2005-31.03.2006r; 01.11.2006-31.03.2007 r.
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium jest wymagane
Termin zwi±zania ofert± – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 30.08. 2004 roku do godziny 9-tej

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 08.07.04r mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2004-07-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


Nr. ZP-5/2004
Nazwa sprawy:¶wiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Szczawnica
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miasto Szczawnica
34-460 Szczawnica – ul. Szalaya 103 – tel. (018) 262-22-03
województwo małopolskie – powiat nowotarski


informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn :
¶wiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Szczawnica

w trybie przetargu nieograniczonego, publikowanego w BZP nr. 117 poz.34059, na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i stronie internetowej dnia 16.07. 2004 r

Nie złożono żadnej oferty


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono . © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl