Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i osiedlowychPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla robót budowlanych o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na

„Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i osiedlowych”


Termin realizacji zamówienia publicznego : 10 sierpień 2004 r. – 30 listopad 2004 r.

Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO nie jest wymagane wpłacenie ( wniesienie ) wadium .

Osob± uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Jan Sadowy – Urz±d Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 12. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia nie będzie pobierana .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia 28. 07 2004 r. do godz. 09.45

Termin zwi±zania z ofert± 30 dni.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów , którzy zechc± przybyć nast±pi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 ( parter ) w dniu 28 lipca 2004 r. , o godz. 10,00.

W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
- okre¶lone w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych .
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Data publikacji: 2004-07-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl