Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont posadzek w Szkole Podstawowej w KlęczanachPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla robót budowlanych o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazw±

„Remont posadzek w Szkole Podstawowej w Klęczanach”.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniaj±cego.
Zamawiaj±cy nie przewiduje udzielenie zamówienia wariantowego.

Termin realizacji zamówienia publicznego :
- rozpoczęcie robót budowlanych - 01 sierpień 2004 r.,
- zakończenie robót budowlanych - 28 sierpień 2004 r.

Wadium – nie jest wymagane.
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 pkt

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 11.
Osob± uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Jan Sadowy – Urz±d Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 11. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 0 PLN .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia 27 lipca 2004 r. do godz. 11.45

Termin zwi±zania z ofert± 30 dni
Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 (parter) w dniu 27 lipca 2004 roku , o godz. 12.00 .

W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
- okre¶lone w art. 22 ust. 1oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia .


Wywieszono : 05.07. 2004 r.

Data publikacji: 2004-07-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl