Portal Poniedziałek - 25 pazdziernika 2021 Ingi, Maurycego, Sambora     "Pięknie jest odnieść zwycięstwo nad sercem, ale jeszcze piekniej przez serce zwyciężyc" - Fryderyk Schiller
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont posadzek w Szkole Podstawowej w KlęczanachPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza ”przetarg nieograniczony”
na zadanie pod nazwą

„Remont posadzek w Szkole Podstawowej w Klęczanach”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia wariantowego.

Termin realizacji zamówienia publicznego :
- rozpoczęcie robót budowlanych - 01 sierpień 2004 r.,
- zakończenie robót budowlanych - 28 sierpień 2004 r.

Wadium – nie jest wymagane.
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 pkt

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 11.
Osobą uprawniona do kontaktu z Ofertami jest Pan Jan Sadowy – Urząd Gminy, Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 11. telefon (0-18) 443-04-61 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 8.00 – 15.00.

Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia – 0 PLN .

Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 - pokój nr 14 do dnia 27 lipca 2004 r. do godz. 11.45

Termin związania z ofertą 30 dni
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędu Gminy Chełmiec - ul. Papieska 2 , pokój nr 9 (parter) w dniu 27 lipca 2004 roku , o godz. 12.00 .

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art. 22 ust. 1oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia .


Wywieszono : 05.07. 2004 r.

Data publikacji: 2004-07-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl