Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawę rury ci¶nieniowej klasy PE-80 szereg Powrót


Przedmiot przetargu: dostawę rury ci¶nieniowej klasy PE-80 szereg
SDR 13,6 (PN 10) o ¶r. 160 mm x 11,8 mm dł. 3207 m.b..(PKWiU: 25.21.2)
Data ogloszenia przetargu:Adres przedmiotu przetargu: gmina BojszowyZakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-07-22Termin otwarcia ofert:
2002-08-26Cena wywolawcza:
Wadium: 2000 złUwagi:Miejsce realizacji: ruroci±g pomiędzy Bojszowami (pompownia P1)
a Bojszowami Nowymi (pompownia P3).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.Termin realizacji (wymagany) - 2003.04.30.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 95%

termin płatno¶ci - 5%

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach (ZP-190) dotycz±ce tego postępowania
zostało opublikowane w BZP 57/2002, poz. 18995.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 35 zł) można odebrać
w siedzibie zamawiaj±cego, lok.: 7 lub za zaliczeniem pocztowym.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 9.

Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2002 o godzinie 14:00.Otwarcie ofert nast±pi dnia 26.08.2002 o godzinie 14:30 w siedzibie
zamawiaj±cego, lok. 20.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki
dodatkowe:

- spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- posiadaj± referencje z wykonania min. 2 inwestycji o charakterze kanalizacyjnym
z lat 1999 - 2001.Informacje i kontakt: Bronisław Jasiński - Kier. Referatu Ochrony
¦rodowiska i Inwestycji, e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl, tel. 032 2189366,
2189183, lok. 7, w godz. 09:00 - 14:00.


  


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl