Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelk± nędzę i moc wszelk±, złe losy zmoże, kto zbrojny miło¶ci±". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie boiska do koszykówki w sołectwie Stawy MonowskiePowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie boiska do koszykówki w sołectwie Stawy Monowskie.

Miejsce realizacji: Sołectwo Stawy Monowskie

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Termin wykonania zamówienia: 30.08.2004

Termin Zwi±zania ofert±: 30 dni

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, czę¶ciowych oraz równoważnych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunków zamowienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego, II piętro, pokój 21 - bezpłatnie.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami s±:
1. w zakresie proceduralnym - Inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

2. w zakresie merytorycznym - inspektor JADWIGA PĘDLOWSKA , e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, tel. 33 (prefix) 844-18-66 wew. 26.

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert uplywa dnia 2004-07-23 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-07-23 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniaj±cych warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2004-07-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informujemy, iż na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177) Zamawiaj±cy był zobowi±zany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczony na: Wykonanie boiska do koszykówki w sołectwie Stawy Mnowskie.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl