Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu komunalnego w ul. SzlachtowskiejPowrót

S Z C Z A W N I C A
BURMISTRZ MIASTA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu komunalnego w ul. Szlachtowskiej

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiającego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyjątkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatność za specyfikację nie będzie pobierana.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 31 październik 2004r
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 26.07. 2004 roku do godziny 10-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2004 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiającego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta mgr Roman Trojnarski

Szczawnica, dnia 07.07.04r


Data publikacji: 2004-07-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 35.680,88 zł
Cena najdrozszej: 58.568,13 zł


WYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy: P.U.P.Cerbud Sp. z o.o.

Adres Firmy: 33-300 Nowy Sącz ul. Jana Pawła II 32

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 35.680.88 zł

Słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 88/100 zł

W tym podatek VAT: 2.334,26 zł

Słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery 26/100 zł © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl