Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na remont budynku komunalnego OSP w Szczawnicy ul. Szalaya 84Powrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynku komunalnego OSP w Szczawnicy ul. Szalaya 84

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : do dnia 30 listopada 2004r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 26.07. 2004 roku do godziny 9,30.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski

Szczawnica, dnia 07.07.04rData publikacji: 2004-07-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 187.381,77 zł
Cena najdrozszej: 187.381,77 zł


WYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy: Zakład Remontowo-Budowlany „ Sarbud” S.C.

Adres Firmy: 34-460 Szczawnica ul. Szlachtowska 60

Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 187.381,77 zł

Słownie: sto osiemdziesi±t siedem tysięcy trzysta osiemdziesi±t jeden 77/100 zł

W tym podatek VAT: 33.790,16 zł

Słownie: trzydzie¶ci trzy tysi±ce siedemset dziewięćdziesi±t 16/100 zł
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl