Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ¶cieków "Stróże" projektowanej na działkach nr 663, 660, 659 położonej w Stróżach.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie usługi o szacunkowej warto¶ci
poniżej 60.000 EURO na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ¶cieków „Stróże” projektowanej na działkach nr 663, 660, 659 położonej w Stróżach.

Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji – Marian Gucwa, tel. (0-18) 445-38-31, pok. nr 17
oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29, pok. nr 16
w siedzibie Zamawiaj±cego – codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 24 grudnia 2004 roku.
Wadium – 2.000 zł.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert :
1.Rozwi±zanie technologiczne – 30%
2.Koszt Budowy oczyszczalni – 30%
3.Koszt eksploatacji oczyszczalni – 20%
4.Cena opracowania dokumentacji projektowej – 20%.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego: Urz±d Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 12 lipca 2004 r, do godziny 10.45.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 12 lipca 2004 roku o godzinie 11.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-06-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl