Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki nr 334/2 o pow. 1457 m2 w obrębie Chrząstawa WielkaPowrót

Czernica, dnia 21.06.2004r.
L.dz.0621/24/04

WÓJT GMINY CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej / działka budowlana / w obrębie Chrząstawa Wielka

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW – 19667

Przedmiotem sprzedaży jest:
- działka nr 334/2 o pow. 1457 m2 - cena wywoławcza – 21 294 zł netto
słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote netto /

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy Nr 46/04 z dnia 01.04.2004r. działka przeznaczona jest pod budowę jednorodzinnego wolnostojącego budynku mieszkalnego z garażem dobudowanym, budowę infrastruktury technicznej: przyłącza wodociągowego, elektroenergetycznego i zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz podjazdu.

Przetarg odbędzie się dnia 6 lipca 2004r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość / w przypadku osób prawnych umowy spółki ,aktualnego wyciągu z rejestru sądowego , aktualnej potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki./.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 2 200 zł / słownie: dwa tysiące dwieście złotych /
Wadium w formie gotówki należy wpłacić najpóźniej do dnia 2 lipca 2004r.
do godziny 14.00 w kasie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 220 zł
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości: 863 zł + podatek VAT / 22% /.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2004-06-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl