Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa dĽwigu towarowego i jego montaż wraz z konstrukcj± szybu oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych z tym zwi±zanych w budynku Publicznego Przedszkola w Czernicy. Powrót

Czernica, dnia 15 czerwca 2004r.

L.dz. 341/P-05/2004
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony
na

Dostawa dĽwigu towarowego i jego montaż wraz z konstrukcj± szybu oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych z tym zwi±zanych w budynku Publicznego Przedszkola w Czernicy.


1. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 30 sierpnia 2004r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia / koszt 5 .00 zł / można odebrać
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 / pokój nr 28 / - codziennie , w godz. 10.00 do 14.00
3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
- sprawy merytoryczne – Piotr Golus / pokój nr 24 / tel. 318-01-77 wew.24
- sprawy proceduralne – Jadwiga Michalak / pokój nr 28/ tel.318-01-77 wew. 26
w Urzędzie Gminy Czernica / w godz. 8.00 – 14.00 /
4. W przetargu mog± brać udział Wykonawcy, którzy:
a/ spełniaj± warunki wynikaj±ce z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych / Dz. U nr 19, poz. 177 /
b/ spełniaj± wymagania okre¶lone w dokumentacji przetargowej
5. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 30.06.2004r.
godz. 10.00
6. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 30.06.2004r. o godz. 10.0
7. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty czę¶ciowej.
9. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
10. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.
Data publikacji: 2004-06-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl