Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działek usługowo - przemysłowych w Nadolicach WielkichPowrót

Czernica, dnia 8 czerwca 2004r.
L.dz.0621/ 18 /2004

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki rzemieślnicze / w obrębie Nadolice Wielkie
Dla n/w nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 25 925
Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 313/3 o pow. 1.0753 ha - cena wywoławcza – 148 640 zł + VAT
2/ działka nr 313/4 o pow. 1.2508 ha – cena wywoławcza – 159 980 zł + VAT
3/ działka nr 313/5 o pow. 1.0320 ha – cena wywoławcza – 131 990 zł + VAT
4/ działka nr 313/6 o pow. 0.6009 ha - cena wywoławcza –83 045 zł + VAT
5/ działka nr 313/7 o pow. 0.6012 ha – cena wywoławcza – 76 900 zł + VAT
6/ działka nr 313/8 o pow. 0.6018 ha - cena wywoławcza – 76 990 zł + VAT
7/ działka nr 313/9 o pow. 1.0041 ha – cena wywoławcza – 118 100 zł + VAT
8/ działka nr 313/10 o pow. 1.0024 ha - cena wywoławcza – 117 880 zł + VAT
9/ działka nr 313/11 o pow. 1.6045 ha – cena wywoławcza – 172 160 zł + VAT
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolami P1, P2 i P6, KD 1 – 2 stanowiących obecnie tereny użytków rolnych kl. IV i V a projektowane jako tereny budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą o uciążliwości ograniczonej do granic działki.
Dopuszczalna zabudowa 35% pow. działki – pozostałe tereny poza przeznaczeniem komunikacyjnym przeznaczono pod zieleń.. Zakaz zabudowy obejmuje strefę o szer. 20 m od istniejących i projektowanych terenów kolejowych.
Dopuszcza się lokalizację drobnego rzemiosła nieuciążliwego z mieszkaniami dla właścicieli warsztatów. Działki położone w rejonie występowania stanowisk archeologicznych.
Nieruchomości gruntowe położone na skraju wsi poza jej zabudowaniami, pomiędzy trasami komunikacyjnymi w kierunku Jelcza Laskowic i Chrząstawy Małej. Usytuowanie działek jest bardzo korzystne. Brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia terenu.

Przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 2004r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

W przetargu mogą brać udział fizyczne i prawne.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej,
osobno na każdą działkę.
Wadium przelewem należy wpłacić do dnia 18 czerwca 2004r. na konto Urzędu Gminy w Czernicy : BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1% / jeden procent /
Do ceny nabycia działki rzemieślniczej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości - 754 zł / słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery złote /
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2004-06-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl