Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w ramach realizacji projektu B2-45-0437 dla małych robót na:

Remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej.

1. Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w S i o ł k o w e j polegaj±cych na:
- suszeniu pomieszczeń klasowych o ł±cznej powierzchni 121 m2
- malowaniu pomieszczeń klasowych o ł±cznej powierzchni 600,00m2
- ociepleniu powierzchni ¶cian zewnętrznych szkoły styropianem gr. 10 cm oraz wykonaniu elewacji z tynku akrylowego o ł±cznej powierzchni 676,42m2.
2.Szacunkowy termin zakończenia realizacji robót wynosi 1 m-c
3. Kompletn± Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierajaca opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, schematy/rysunki oraz przedmiar robót i formularz ofertowy, można zakupić za cenę 18,30 zł u Zamawiaj±cego tj.:
Urz±d Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul.Jakubowskiego 33 pok. nr 16 od dnia 11 czerwiec 2004 roku w godzinach 7:30 do 15:00.
4. Ofertę Państwa, według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać w terminie do 5 lipca 2004 roku, godz.: 10:30 do:
Urz±d Gminy, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33
Dla: Jacek Migacz , Telefon: ( 018 ) 440 86 70,
Faks: ( 018 ) 445-04-02.
5. Termin zwi±zania ofert± okre¶la się na trzydzie¶ci (30) dni od 5 lipca 2004 r. godz. 10:30
6. Oferent, który wycofa swoj± ofertę podczas okresu zwi±zania ni± lub uchyli się od zawarcia umowy, je¶li jego oferta zostanie wybrana, będzie wykluczony z listy oferentów mog±cych ubiegac się o kontrakty w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na okres jednego roku.


Data publikacji: 2004-06-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl