Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelk± nędzę i moc wszelk±, złe losy zmoże, kto zbrojny miło¶ci±". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
organizacja wakacyjnego pobytu dzieci nad morzemPowrót

WÓJT GMINY NOWY TARG
działaj±cy w imieniu Gminy Nowy Targ
z siedzib± przy ul. Bulwarowej 9, 34-400 Nowy Targ
tel. (018) 26 636 34, fax (018) 26 621 52,
e-mail: gminanowytarg@pro.onet.pl
http:// www.gmina.nowy-targ.iap.pl

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:

„organizację wakacyjnego pobytu nad morzem dla 40 dzieci z gminy Nowy Targ z programem socjoterapeutycznym (profilaktyki uzależnień)”

1. Termin wykonania zamówienia: 14-dniowy turnus w trakcie wakacji szkolnych.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 6 lub za po¶rednictwem poczty.
3. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: Stanisław Żółtek, Maria Ligęza, tel. (018) 26 636 34, pok. Nr 6, w godz. 1000 – 1500.
4. Oferty w nieprzezroczystej kopercie opisane „Oferta przetargowa na organizację wakacyjnego pobytu dzieci nad morzem” należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, pok. nr 13 (sekretariat).
5. Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2004 r. o godz. 1200.
6. Otwarcie ofert nast±pi dnia 18 czerwca 2004 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 13.
7. Termin zwi±zania ofert±: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy spełniaj±cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz wymogi okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zamawiaj±cy nie dopuszcza składanie ofert czę¶ciowych.
10. Zamawiaj±cy nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
11. Zamawiaj±cy nie będzie ż±dał od wykonawców wniesienia wadium.
12. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
- CENA – 100 %,

Data publikacji: 2004-06-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl