Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na roboty drogowePowrót

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego :
Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Roboty drogowe – Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowo¶ci Ropa.

3. Formularz zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 pokój nr 11 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest bezpłatnie.

4. Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych ani wariantowych .

5. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15.09.2004 r.

6. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy którzy spełni± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

7. Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia poniżej 60.000 euro Zamawiaj±cy nie ż±da od oferentów wnoszenia wadium.

8. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wag± 100 %

9. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : Oferta na roboty drogowe – Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa - odbudowa drogi gminnej "Kozia Szyja" w miejscowo¶ci Ropa.
Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2004 r. o godz. 10.30 .

10. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 15 (parter) w dniu 17.06.2004 r. o godz. 1100 .

11. Wykonawca będzie zwi±zany złożon± ofert± przez 30 dni, tj do 16.07.2004 r.

12. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 11.


Data publikacji: 2004-06-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl