Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
CEMENTOWNIE MAGISTRALI WODOCIˇGOWEJ fi 500 mm Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej warto¶ci powyżej 30 000 euro

S±deckie Wodoci±gi Sp. z o.o., 33-300 Nowy S±cz, ul. Wincentego Pola 22,
woj. małopolskie, pow. nowos±decki, tel. (0-prefix-18) 4438643 w. 304,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót pn:
„Cementowanie magistrali wodoci±gowej o ¶rednicy Ø 500 mm i długo¶ci 1900 m”.
Miejsce realizacji: Nowy S±cz.
Nie dopuszcza się składania oferty czę¶ciowej i wariantowej.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj±.
Termin realizacji (wymagany) – 10 tygodni od podpisania umowy
Wadium – 10.000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 80%
okres gwarancji – 20%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego, Dział Techniczny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Marek Ludrowski,
tel. (0-prefix-18) 4438643 w. 320, pokój nr 4, w godz. 7:00-15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 17.
Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2003 r. o godzinie 8:00.
Otwarcie ofert nast±pi 14.02.2003 r. o godzinie 8:30 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 17.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl