Portal Poniedziałek - 23 maja 2022 Leoncjusza, Michała, Renaty      "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
CEMENTOWNIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ fi 500 mm Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22,
woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. (0-prefix-18) 4438643 w. 304,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót pn:
„Cementowanie magistrali wodociągowej o średnicy Ø 500 mm i długości 1900 m”.
Miejsce realizacji: Nowy Sącz.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Termin realizacji (wymagany) – 10 tygodni od podpisania umowy
Wadium – 10.000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 80%
okres gwarancji – 20%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Techniczny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Marek Ludrowski,
tel. (0-prefix-18) 4438643 w. 320, pokój nr 4, w godz. 7:00-15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 17.
Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2003 r. o godzinie 8:00.
Otwarcie ofert nastąpi 14.02.2003 r. o godzinie 8:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 17.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-03
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl