Portal Czwartek - 28 pazdziernika 2021 Narcyza, Serafina, Wioletty     "Piekno człowieka kryje się nie w rysach twarzy, ale w kształcie ducha" - Roman Mleczko
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Siołkowa, Stróże, Biała Niżna, Kąclowa - gmina Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza
przetarg nieograniczony
na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na :
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Siołkowa, Stróże, Biała Niżna, Kąclowa - gmina Grybów.

Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Pan Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 20 sierpnia 2004 roku.
Wadium – 3.000 zł.
Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert : Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 14 czerwca 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 14 czerwca 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2004-05-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl