Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓWPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22,
woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. (0-prefix-18) 4438643 w. 304,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót pn:
„Naprawa nawierzchni ulic i chodników po robotach remontowych i awaryjnych
sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania
Spółki „Sądeckie Wodociągi” w 2003 roku”.
Miejsce realizacji: Nowy Sącz.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Termin realizacji (wymagany) - 2003.12.31.
Wadium – 2.000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział Techniczny lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Dariusz Adamek,
tel. (0-prefix-18) 4438643 w. 304, Dział Techniczny, w godz. 7:00-15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 17.
Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2003 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 14.02.2003 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 17.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-03Wyniki przetargu:

Zgłoszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtańszej: 187.843,80 zł
Cena najdroższej: 195.354,40 zł


Zakład Budowy Dróg
Włodzimierz Gryzło
33-300 Nowy Sącz


Wyniki przetargu:

Zgłoszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtańszej: 187.843,80 zł
Cena najdroższej: 195.354,40 zł


Wygrywajacy:
Zakład Budowy Dróg
Włodzimierz Gryzło
ul. Jagodowa 61
33-300 Nowy Sącz
Powiat nowosądecki
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: (018) 443-15-33
Fax: (018) 443-11-15
Cena oferty: 187.843,80 zł w tym VAT 12.288,85 zł

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl