Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowanie zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. boczna Staszowa odcinek 0,2 km.Powrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowanie zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. Boczna Staszowa odcinek 0,2 km

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : od 14.06-31.07.2004
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 20.05.2004 roku do godziny 9-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta mgr Roman Trojnarski

Szczawnica 28.04.2004


Data publikacji: 2004-05-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: złożone zostały 2.oferty
Odrzucono ofert: odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
Cena najtanszej: Najniższe wynagrodzenie ( z VAT) 36.118,15 zło
Cena najdrozszej: Najwyższe wynagrodzenie z (VAT) 54.966,82 złoty


WYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy:
Zakład Usług Malarsko_Drogowych A.Sarata i Cz.Szarek Spółka Jawna
Adres Firmy: 33 – 300 Nowy S±cz ul. Kilińskiego 70
Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 36.118,15 zł
Słownie: trzydzie¶ci sze¶ć tysięcy sto osiemna¶cie 15/100 zł
W tym podatek VAT: 6.513,11 zł
Słownie: sze¶ć tysięcy pięćset trzyna¶cie 11/100 zł
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl