Portal Sobota - 15 maja 2021 Dionizego, Nadziei, Zofii      "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie." Cyceron
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowanie zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. boczna Staszowa odcinek 0,2 km.Powrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowanie zniszczonej nawierzchni drogi gminnej ul. Boczna Staszowa odcinek 0,2 km

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiającego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyjątkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatność za specyfikację nie będzie pobierana.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31
Termin wykonania zamówienia : od 14.06-31.07.2004
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych
Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 20.05.2004 roku do godziny 9-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiającego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta mgr Roman Trojnarski

Szczawnica 28.04.2004


Data publikacji: 2004-05-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: złożone zostały 2.oferty
Odrzucono ofert: odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
Cena najtanszej: Najniższe wynagrodzenie ( z VAT) 36.118,15 zło
Cena najdrozszej: Najwyższe wynagrodzenie z (VAT) 54.966,82 złoty


WYBRANO OFERTĘ:

Nazwa Firmy:
Zakład Usług Malarsko_Drogowych A.Sarata i Cz.Szarek Spółka Jawna
Adres Firmy: 33 – 300 Nowy Sącz ul. Kilińskiego 70
Wynagrodzenie oferowane (brutto) – 36.118,15 zł
Słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto osiemnaście 15/100 zł
W tym podatek VAT: 6.513,11 zł
Słownie: sześć tysięcy pięćset trzynaście 11/100 zł
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl