Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawieraj±cych azbestPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawieraj±cych azbest.

Miejsce realizacji: TEREN GMINY O¦WIĘCIM.

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
od 15.06.2004 do 30.11.2004

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunków zamowienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego, II piętro, pokój 21 - bezpłatnie.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami s±:
1. w zakresie proceduralnym - Inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

2. w zakresie merytorycznym - inspektor ZDZISŁAWA CIAPUŁA , e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, tel. 33 (prefix) 844-18-66 wew. 31.

Oferty nalezy skladać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-06-04 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-06-04 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniaj±cych warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2004-05-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 11
Odrzucono ofert: 3
Cena najtanszej: 386,27
Cena najdrozszej: 1.058,23


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
Regon: -
Bytkowska 15
41,503 Chorzów
Powiat -
Wojewodztwo ¶l±skie
Telefon: -
Fax: -
Adres www: -
Adres e-mail: -
Cena oferty: 386.27 zł w tym VAT -
Zadania: -

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl