Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYPowrót

Podaj treść przetargu...


W Ó J T G M I N Y
N O W E B R Z E S K O
O G Ł A S Z A

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat, nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 421/3 o powierzchni 0.4088 ha położonej w Nowym Brzesku przy ul. Partyzantów, gmina Nowe Brzesko, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 23845, stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy i zagospodarowania tej działki zostały określone w decyzji Wójta Gminy Nowe Brzesko Nr B-V/7331/1/2004, z dnia 14.04.2004 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - magazynowego z terenem do składowania materiałów nie powodujących zagrożenia dla środowiska, do realizacji na działce nr 421/3, położonej w miejscowości Nowe Brzesko.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego dla wyżej wymienionej działki nr 421/3 wynosi 400,00 zł + VAT.
Wadium stanowi kwotę 50,00 zł.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 czerwca 2004 r. o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Brzesku,
plac Wolności 1.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w gotówce w wysokości 50,00 zł, najpóźniej do dnia 2 czerwca 2004 r. na konto Urzędu Gminy w Nowym Brzesku - Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 (decyduje data wpływu na konto), lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, pokój nr 4, do godz. 15.00.
Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, oraz w przypadku odwołania przetargu w terminie 3 dni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od dnia 7 czerwca 2004 r.

-2-

Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu jest płatny miesięcznie,
do dnia 10 każdego miesiąca, oraz zastrzega się prawo zmiany stawek czynszu dzierżawnego, w przypadku postępującej inflacji w okresach rocznych.
Koszty związane z oddaniem w dzierżawę wyżej wymienionej nieruchomości, ponosi dzierżawca.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pokój nr 5, tel. (012) 385-03-05, w godzinach pracy urzędu.
Wójt Gminy Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.


Data publikacji: 2004-05-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl