Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsi Kamieniec WrocławskiPowrót

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 74 z dnia 2004.05.14
POZYCJA 23652

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czernica: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsi Kamieniec Wrocławski

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Czernica, do kontaktów: sprawy merytoryczne - Marian Zaraś

sprawy proceduralne - Jadwiga Michalak, ul. Kolejowa 3 lok. 28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, fax 071 3180124, e-mail: czernica@dolnyslask.pl, www.czernica.iap.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsi Kamieniec Wrocławski.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie kanałów grawitacyjnych: z PCV fi 315 mm o długości 698 m.b., z PCV fi 250 mm o długości 358 m.b., z PCV fi 200 mm o długości 2388 m.b.

-wykonanie rurociągów ciśnieniowych: z PEHD fi 110 mm o długości 105 m.b., z PEHD fi 63 mm o długości 35 m.b.

- przykanaliki z PCV fi 160 mm o długości 718 m.b.

- przepompownie ścieków szt. 2

- roboty elektryczne

- roboty drogowe.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: wieś Kamieniec Wrocławski.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45-23-24-40, 45-23-24-23.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: 1 500 000 PLN.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 15.07.2004; data zakończenia: 30.11.2004.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 17 000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych / Dz. U Nr 19, poz. 177/, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe:

a/w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie kanalizacji zewnętrznych o wartości robót, nie mniejszej niż 1 000 000 zł

b/dysponują osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji sieci kanalizacyjnych i legitymują się przynależnością do odpowiedniej izby zawodowej

c/ posiadają sprzęt niezbędny do wykonania inwestycji:urządzenia do zabijania ścianek szczelnych, wiertnicę do wykonywania studni depresyjnych, igłofiltry, pompy zatapialne

d/są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

dla potwierdzenia czego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a/ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

b/ odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

c/aktualne zaświadczenie właściwego US

d/zaświadczenie oddziału ZUS lub KRUS

e/aktualną informację z Krajowego Rejestru karnego

f/wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, odpowiadających robotom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z dołączonymi do wykazu protokołami odbioru końcowego wykonanych robót

g/uprawnienia i kwalifikacje do kierowania robotami w specjalności instalacji sieci kanalizacyjnych wraz z zaświadczenimi o przynależności do odpowiedniej izby zawodowej

h/ wykaz sprzetu niezbędnego do realizacji inwestycji

i/polisa lub inny dokument ubezpieczenia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 05.07.2004.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.07.2004 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 05.07.2004, godzina 10:00, Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 19.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 10.05.2004.


Data publikacji: 2004-05-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl