Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Prace projektowe – „Wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Ropa w miejscowości Ropa".Powrót

1. Pełna nazwa Zamawiającego :
Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Prace projektowe – „Wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Ropa w miejscowości Ropa".
Zakres projektu obejmuje wykonanie zabezpieczenia filara, przyczółków oraz części jezdnej - płyty współpracującej na istniejących dźwigarach stalowych.

3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w Urzędzie Gminy Ropa 38-312 Ropa 733
pokój nr 11 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest bezpłatnie. Specyfikacja może zostać przesłana pocztą po złożeniu wniosku o jej przekazanie.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych .

5. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 15.07.2004 r.

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

7. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 60.000 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wnoszenia wadium.

8. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %

9. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona :” Prace projektowe – „Wykonanie projektu przebudowy mostu na rzece Ropa w miejscowości Ropa".
Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2004 r.
o godz. 10.30 .

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 21.05.2004 r o godz. 11.00 .

11. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj do 21.06.2004 r.

12. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 11.


Data publikacji: 2004-05-05
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl