Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty drogowe – „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowo¶ciach Ropa Łosie i Klimkówka". Powrót

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego :
Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Roboty drogowe – „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowo¶ciach Ropa Łosie i Klimkówka".
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych na podbudowie z tłucznia na 4 odcinkach dróg o ł±cznej długo¶ci 1,7 km.

3. Formularz zawieraj±cy specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobi¶cie w Urzędzie Gminy Ropa
38-312 Ropa 733
pokój nr 11 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest bezpłatnie. Specyfikacja może zostać przesłana poczt± po zlożeniu wniosku na pi¶mie.

4. Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych ani wariantowych .

5. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15.09.2004 r.

6. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy którzy spełni± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

7. Przed przyst±pieniem do przetargu oferent zobowi±zany jest do wniesienia wadium w wysoko¶ci 5.000 zł w formie okre¶lonej w specyfikacji w terminie do 01.06.2004 r. do godz. 10.30. Miejsce wniesienia wadium :Kasa Urzędu Gminy Ropa, pok.nr 4.

8. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wag± 100 %

9. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona :” Oferta na roboty drogowe – „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowo¶ciach Ropa Łosie i Klimkówka".
Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2004 r.
o godz. 10.30 .

10. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 15 (parter) w dniu
01.06.2004 r. o godz. 1100 .

11. Wykonawca będzie zwi±zany złożon± ofert± przez 30 dni, tj do 30.06.2004 r.

12. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 11


Data publikacji: 2004-05-05
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl