Portal Niedziela - 16 stycznia 2022 Mascelego, Walerii, Włodzimierza     "Kto¶, kto sam serca w sobie nie pielęgnował, na próżno będzie o nie kołatał u innych" - Gabriela Zapolska
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Agronomówki oraz Wiejskiego Domu Kultury w Krużlowej Wyżnej.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul Jakubowskiego 33
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej warto¶ci poniżej 60.000 EURO na wykonanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Agronomówki oraz Wiejskiego Domu Kultury w Krużlowej Wyżnej.

Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych.
Zamawiaj±cy - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Pan Ryszard Niepsuj oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiaj±cego – pokój nr 16 codziennie z wyj±tkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 15 lipca 2004 roku.
Wadium – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego : Urz±d Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 12 maja 2004 r, do godziny 9.45.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 12 maja 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-04-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl