Portal Sobota - 25 wrzesnia 2021 Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przygotowanie, doradztwo i kompleksowa obsługa termomodernizacji obiektów w Gminie Jodłownik oraz pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.Powrót

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO przewidzianej do finansowania ze środków publicznych.

Zamawiający: Wójt Gminy Jodłownik.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składnia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

Wójt Gminy Jodłownik zaprasza Oferentów do udziału w „przetargu nieograniczonym” na przygotowanie, doradztwo i kompleksową obsługę termomodernizacji obiektów w Gminie Jodłownik oraz pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Jan Śliwa, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach od 8.00 do 14.00, telefon (0..18) 332-12-51.

Charakterystyka zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, doradztwo i kompleksowa obsługa termomodernizacji obiektów w Gminie Jodłownik oraz pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Wadium nie będzie wymagane.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: lata 2004-2006r.

Kryteria wyboru ofert :
1. Cena stała za przygotowanie i przeprowadzenie procesu termomodernizacji.
A – ilość punktów za cenę stałą – max 50 pkt (50%).
2. Wysokość premii dla oferenta od pozyskanych środków zewnętrznych (procentowo od wielkości pozyskanych środków).
P – ilość punktów za oczekiwaną premię – max 50 pkt (50%).

Specyfikacja :
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Jodłownik – Plac III Rzeczypospolitej nr b. 198, pok. 13.
Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia nie będzie pobierana.

Miejsce składania ofert :
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Jodłownik – Plac III Rzeczpospolitej 198 w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr.8, do dnia 10.05.2004 roku, do godziny 09.00.

Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Jodłownik – sala narad – pokój nr 28 (II piętro), w dniu 10.05.2004 roku o godzinie 10.00.
Termin związania ofertą :30 dni od daty złożenia ofert, upływa w dniu : 8 czerwca 2004r.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne :

Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Data publikacji: 2004-04-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl