Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Międzyrzecze ul. Barć, Sportowa, Gromadzka w Gminie BojszowyPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE ROBÓT

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Międzyrzecze ul. Barć, Sportowa, Gromadzka w Gminie Bojszowy

1. Numer ogłoszenia
OŚ/341/1/2004/ZP

2. Procedura
nieograniczony do wartości 60 000 euro.

3. Finansowanie
budżet gminy

4. Strona Zamawiająca
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel. (32) 2189366, fax. (32) 2189071
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

CHARAKTERYSTYKA UMOWY

5. Opis umowy
Budowa rurociągów grawitacyjnych z PVC Ø200 645mb. Montaż studni na ciągu kanalizacyjnym 24szt. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy oraz pozwolenie na budowę wydane Decyzją Nr 5/02 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 17-09-2002r

WARUNKI UCZESTNICTWA

6. Dostępność i zasada pochodzenia
W przetargu mogą brać udział na tych samych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne uczestnicząc albo indywidualnie albo ich grupy (konsorcja).

7. Podstawa do wyłączenia z udziału w przetargach
Uczestnicy przetargu muszą dostarczyć oświadczenie, iż nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w Instrukcji dla Uczestników Przetargu na Wykonanie Robót.
Składanie fałszywych informacji i dokumentów będzie podlegało sankcjom prawnym określonym w polskich przepisach prawnych.

8. Liczba zgłoszeń
Uczestnicy Przetargu (włączając firmy w obrębie tej samej grupy prawnej /konsorcja/, włączając innych członków tego samego konsorcjum oraz podwykonawców) mogą złożyć tylko jedną ofertę. Oferty na części partii nie będą brane pod uwagę. Uczestnicy Przetargu nie mogą dodatkowo składać oferty na propozycje alternatywne.

9. Gwarancja przetargowa
Uczestnicy Przetargu muszą dostarczyć wadium przetargowe w 2000PLN w chwili przedłożenia swoich ofert. Ta gwarancja będzie zwrócona Uczestnikom Przetargu, których oferty będą odrzucone w chwili zakończenia procedury przetargowej a zwycięzcy – po podpisaniu umowy przez obie strony.

10. Gwarancja należytego wykonania
Nie jest wymagana.

11. Spotkanie informacyjne i/lub wizyta w terenie

Żadne spotkanie nie jest planowane

12. Ważność przetargu
Oferty muszą pozostać ważne przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

13. Ostateczny termin zakończenia robót
30-06-2004r.

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PRZETARGU I
ZAWIERANIA UMÓW

14. Kryteria wyboru uczestników przetargu
• Posiadanie kadry technicznej niezbędnej do realizacji umowy;
• Posiadanie maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji umowy;
• Działalność uczestnika przetargu w obszarze projektu przez minimum 5 lat doświadczenie w realizacji kanalizacji;
• wymagane minimalne parametry techniczne zawarte w specyfikacji technicznej materiałów i urządzeń;

15. Kryteria zawierania umów
Cena 100%

SKŁADANIE OFERT

16. Sposób otrzymywania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Strony Zamawiającej Urząd Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy pokój nr 7 w godz. 900 do 1500. Oferty muszą być przedstawione na standardowych formularzach przetargowych, załączonych w dokumentacji przetargowej, której format i instrukcje muszą być ściśle przestrzegane .
Uczestnicy Przetargu powinni kierować swoje pytania dotyczące przetargu w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy pokój nr 7 w godz. 900 do 1500, fax (32) 2189071, e-mail wojt_bojszowy@pro.onet.pl umieszczając numer ogłoszenia podany w pozycji 1, które musi wpłynąć przynajmniej na 7 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert podanego w pozycji 17. Strona Zamawiająca zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników przetargu przynajmniej 3 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.

17. Ostateczny termin składania ofert
Godzina 15:00 czasu lokalnego, 30-04-2004r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojszowach ul.Gaikowa 35 dostarczona osobiście lub przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Każda oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

18. Sesja otwarcia ofert
Godzina 8:00, 4-05-2004r. sala narad Urzędu Gminy.Data publikacji: 2004-04-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl