Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Tereny pod przemysł, handel, uslugi - wyjatkowa okazjaPowrót

Czernica, dnia 9.04.2004r.
L.dz. 0621/ 10/2004

WÓJT GMINY CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nadolicach Wielkich stanowiącej własność Gminy Czernica, o uregulowanym stanie prawnym

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Księga Wieczysta: 25 925
Nr ewidencyjny działki: 313/2
3. Powierzchnia nieruchomości: 29.20 ha
4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 313/2 położona jest w sąsiedztwie linii kolejowej, w odległości około 15 km od centrum miasta Wrocławia i leży przy drodze powiatowej Wrocław Jelcz-Laskowice-Oława. Działka jest nieuzbrojona. W sąsiedztwie znajduje się tylko zasilanie wodociągowe.
Możliwość wykonania bocznicy kolejowej i wykorzystania energii elektrycznej z PKP.
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem P1-P6, KD 1-4, TK1 posiadającym w planie zapis tekstowy o treści:- tereny budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą o uciążliwości ograniczonej do granic działki. Dopuszczalna zabudowa 35% powierzchni działki – pozostałe tereny poza przeznaczeniem komunikacyjnym przeznaczono pod zieleń. Dopuszcza się likwidację istniejących podziałów wewnętrznych terenu i dróg. Nie dopuszcza się na całym obszarze objętym planem wprowadzenia działalności powodującej pylenie, hałas lub nieprzyjemne zapachy oraz inne uciążliwości, które mogły by przekroczyć granice terenu inwestycji.
Zakaz zabudowy obejmuje strefę o szerokości 20 m od istniejących i projektowanych terenów kolejowych.
Obowiązek realizacji przejścia pieszego o szer. 5m / symbol KP1/ i zachowania rezerwy pod przebudowę układu komunikacji kolejowej / symbol TK1/.
W uwagach zapis: działka położona w rejonie występowania stanowisk archeologicznych.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 089 360 zł / słownie: trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych /
7. Minimalne postąpienie: 1% od ceny wywoławczej
8. Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2004r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czernicy ul. Kolejowa 3 / sala nr 19 /
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz. U. Nr 9, poz. 30 ze zm./.
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy w Czernicy
nr 31 95850007 0020 0200 2088 0001 Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział Jelcz-Laskowice
wadium w wysokości: 150 000 zł w terminie do dnia 22 kwietnia 2004r. z zaznaczeniem
˝ Przetarg – Nadolice Wielkie dz. nr 313/2 „
10. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu,
wadium dla pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie w terminie do 3 dni od daty przetargu.
Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty
na w/w konto Urzędu Gminy w Czernicy ceny nabycia nieruchomości , ustalonej w wyniku przetargu.
12. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
13. Koszty zawarcia umowy notarialnej , opłaty sądowej i założenia księgi wieczystej obciążają
w całości kupującego.
14. Do ceny zakupu nieruchomości zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości: 270 zł
15. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica
pokój nr 28 lub pod tel. 071- 318-01-77 wew. 26
16. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data publikacji: 2004-04-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl