Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki nr 352/2 w GajkowiePowrót

Czernica, dnia 6 kwietnia 2004r.
L.dz.0621/09/2004

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 352/2 o pow. 2361 m2 w obrębie Gajków

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą : KW 18 475

Przedmiotem sprzedaży jest:
- działka nr 352/2 o pow. 2361 m2 - cena wywoławcza – 45 095 zł / słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych /

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy Nr 420/03 z dnia 26.02.2004r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku handlowo – usługowego / branża reklamowa / : pomieszczenia ekspozycyjno -handlowe o pow. 150 m2, magazynowe oraz zaplecze biurowo socjalne dla 10 osób / pow. użytkowa ogółem około 500 m2 / , budowę placów manewrowo – postojowych i ogrodzenia, budowę przyłączy energii elektrycznej i wody, budowę tymczasowego zbiornika bezodpływowego na ścieki do czasu przyłączenia do kanalizacji gminnej, budowę instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem zewnętrznym.
Działka położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Wrocław – Jelcz - Laskowice.

Przetarg odbędzie się dnia 21 kwietnia 2004r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość / w przypadku osób prawnych umowy spółki ,aktualnego wyciągu z rejestru sądowego , aktualnej potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki./.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 9 000 zł / słownie: dziewięć tysięcy złotych /
Wadium w formie gotówki należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2004r.
do godziny 14.00 w kasie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 465.00 zł / słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć złotych /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości: 865 zł / słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć złotych /
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data publikacji: 2004-04-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl