Portal ¦roda - 20 pazdziernika 2021 Ireny, Kleopatry, Witalisa     "Daleko trudniej ukochać niewolnika, niż pisać o zniesieniu niewoli" - Adam Mickiewicz
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi do osiedla RZE¬NICZAKI w PodobiniePowrót

IOGK.340-9/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urz±d Gminy w NiedĽwiedziu, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Odbudowa drogi do osiedla RZE¬NICZAKI w Podobinie zgodnie z zakresem okre¶lonym w przedmiarze robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. PKWiU 45.23.1

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2004.06.30.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego, lok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00
e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, tel. 018 3317002 w. 315.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 9.

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2004 r. o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nast±pi dnia 14.04.2004 r o godzinie 9,45 w Dom Kultury, NiedĽwiedĽ 130 - Rynek (parter - sala narad).

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniaj±cy wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniaj±cy warunki dodatkowe:
- spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- w ci±gu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 zadania o warto¶ci , charakterze i złożono¶ci podobnych z zakresem przetargu.


Data publikacji: 2004-03-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 54886,99 zł.
Cena najdrozszej: 56149,59 zł.


Firma Usługowo Handlowa "PABU" 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 52.REGON 490730687, tel. (018) 3319865
Cena wybranej oferty wynosi 54886,99 złotych w tym podatek VAT 3590,74 złotych.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl