Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont dróg na terenie gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowej.Powrót


Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczon na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO.

Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:
Remont dróg na terenie Gminy Grybów – wykonanie nawierzchni betonowej.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 kwietnia 2004 roku.

Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium .

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 80 pkt.
Ocena techniczna – 20 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 7 kwietnia 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 7 kwietnia 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2004-03-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl